ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΣΤΟΧΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η αποστολή του εργαστηρίου, περιλαμβάνει:

  1. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα παραπάνω γνωστικά πεδία του εργαστηρίου,
  2. Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών στα γνωστικά πεδία σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο,
  3. Την κάθε μορφής συνεργασία με άλλα ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής (με όμοιους ή συμπληρωματικούς επιστημονικούς στόχους),
  4. Τη συνεργασία με κάθε είδους δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς με στόχο την προώθηση και την παραγωγική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνών ή την υποβολή ερευνητικών προτάσεων στα γνωστικά πεδία του εργαστηρίου.
  5. Την παροχή, συναφών με τα γνωστικά πεδία, υπηρεσιών, συνεισφέροντας έτσι στην προώθηση των στόχων του ΕΛΜΕΠΑ, βάσει της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές,
  6. Τη συνεισφορά και διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και λοιπών επιστημονικών εκδηλώσεων,
  7. Την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και
  8. Την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων για τις ανάγκες του εργαστηρίου.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι μας είναι:
• Να ενισχυθεί και διευρυνθεί η προτεινόμενη ερευνητική δομή με νέα συνεργαζόμενα μέλη και η διεπιστημονική συνεργασία να αποκτήσει μια διαχρονική σταθερότητα.
• Να σχεδιαστούν και να υποβληθούν προς αξιολόγηση ερευνητικές προτάσεις προς χρηματοδότηση.
• Να ενισχυθούν οι συνεργασίες της ερευνητικής ομάδας με κοινωνικούς φορείς που θα είναι πιθανοί αποδέκτες του παραγόμενου ερευνητικού έργου.
• Να αυξηθεί σημαντικά το παραγόμενο ερευνητικό έργο των μελών του Εργαστηρίου σχετικά με τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται το Εργαστήριο .
• Να οργανωθούν προγράμματα δια βίου μάθησης στο πλαίσιο των κοινών ενδιαφερόντων της ερευνητικής ομάδας.

Επιμέρους στόχοι είναι:
1. Η ανάπτυξη καινοτόμων ερευνητικών μεθοδολογιών με σκοπό την ενίσχυση της έρευνας και την εφαρμογή ποιοτικών και ποσοτικών ερευνητικών αποτελεσμάτων σε διεπιστημονικό επίπεδο.
2. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ειδικών ομάδων ασθενών, αλλά και του υγιούς πληθυσμού.
3. Η χρήση συστημάτων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών για κατ’ οίκον αυτοπαρακολούθηση ασθενών με χρόνια νοσήματα, αλλά και επιμόρφωση υγιούς πληθυσμού σε επίπεδο πρόληψης.
4. Η συνεργασία και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα έρευνας και εκπαίδευσης με εθνικούς και διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
5. Η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω διοργάνωσης επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και η συνεργασία με Έλληνες και ξένους αναγνωρισμένους επιστήμονες.
6. Η ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με τα θέματα βελτίωσης της ποιότητας ζωής.
7. Η παροχή πληροφοριών στο κοινωνικό σύνολο μέσω ομιλιών, διαλέξεων ή σεμιναρίων, με σκοπό τη βελτίωση της παροχής φροντίδας, την άριστη πρακτική και τη διασφάλιση ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας.
8. Η οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων/ επιμορφωτικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με στόχο τη μετάδοση της γνώσης και των σύγχρονων εξελίξεων στη διεπιστημονική έρευνα και στη βελτίωση ποιότητας ζωής.