ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το εργαστήριο QoLab από την ίδρυσή του (Νοέμβριος 2015) έως σήμερα έχει τις παρακάτω δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά από τα μέλη του:

-Efthymiou A, Rovithis, M, Kalaitzaiki A. Health literacy available training courses and tools for healthcare professionals: a scoping review. Gerontology and Geriatrics Education (In review)
– Kalaitzaki, A., Tsouvelas, G., Tamiolaki, A., & Konstanatakopoulos, G. (2022). Post-traumatic stress symptoms during the first and second COVID-19 lockdown in Greece: Rates, risk, and protective factors.  International Journal of Mental Health Nursing31, 153-166. https://doi.org/10.1111/inm.12945
– Benioudakis, E.S., Karlafti, E., Kalaitzaki, A., & Didangelos, T. (2022). Depressive symptoms and insulin pump therapy in people with type 1 diabetes mellitus: A systematic review. Psychiatrike= Psychiatriki. doi: https://doi.org/10.22365/jpsych.2022.058
Efthymiou, A., Rovithis, Μ., & Kalaitzaki, A. (2022). The perspectives on barriers and facilitators in communication by the healthcare professionals and older healthcare users: The role of health literacy. Journal of Psychology and Psychotherapy Research, 9, 1-11. doi: https://doi.org/10.12974/2313-1047.2022.09.1
– Kalaitzaki, A., Koukouli, S., Panagiotakis, S., & Tziraki, Ch. (2022). Exploring factors associated with resilience in informal dementia carers. The journal of frailty and aging.  Published online April 22, 2022, http://dx.doi.org/10.14283/jfa.2022.31
– Benioudakis, E.S., Karlafti, E., Georgiou, E.D., Kalaitzaki, A., Kaiafa, G., Savopoulos, C., & Didangelos, T. (2022). Diabetes Mellitus Type 1 during the COVID 19: Psychological symptoms and eating attitudes. Current Diabetes Reviews. May 16. http://dx.doi.org/10.2174/1573399818666220516105920. Online ahead of print.
Moudatsou M, Stavropoulou A, Rovithis M, Koukouli S. (2022). Mental health care and on line consultation during the covid – 2 19 pandemic: A literature review. Med. Sci. Forum 2022, 2, x. https://doi.org/10.3390/xxxxx
Moudatsou M, Stavropoulou A, Rovithis M, Koukouli S. (2022). Health Care Professionals’ Views About Vaccination for Covid 2 – 19: A Qualitative Research in Primary Health Care Settings. Med. Sci. Forum 2022, 2, x. https://doi.org/10.3390/xxxxx
– Benioudakis, E.S., Karlafti, E., Kalaitzaki, A., Kaiafa, G., Savopoulos, C., & Didangelos, T. (2021). Technological developments and quality of life in type 1 diabetes mellitus patients: A review of the modern insulin analogues, continuous glucose monitoring and the insulin pump therapy. Current Diabetes Reviews. Nov 3.  doi: 10.2174/1573399818666211103163208. Online ahead of print.
– Βοζικάκη, Μ., Παπαδάκης, Α., Κουφάκης, Ε., Καλαϊτζάκη, Α., Κωνσταντινίδης, Θ.Κ. (2021). Οδηγός προστασίας, φροντίδας και στήριξης των ηλικιωμένων ατόμων κατά τη διάρκεια της πανδημίας SARSCOV-2, με έμφαση στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. HΥGEIA@ERGΑΣIΑ12(3), 103-158.
Laconi, S., Ramaye, D., & Kalaitzaki, A. (2021). Psychological impact of the COVID-19 pandemic: Comparison between residents of metropolitan France and of Reunion Island | [Impact psychologique de la pandémie de la COVID-19 : comparaison entre des Français métropolitains et de l’île de La Réunion] L’encéphale, 47(5), 413-419. doi: 10.1016/j.encep.2020.09.006
Kalaitzaki, A.E., Tsouvelas, G., Koukouli, S. (2021). Social capital, social support and perceived stress in college students: The role of resilience and life satisfaction. Stress & Health, 37(3), 454-465. doi:10.1002/smi.3008. Epub 2020 Nov 27.
– Kalaitzaki, A. (2021). Posttraumatic symptoms, posttraumatic growth, and internal resources among the general population in Greece: A nation-wide survey amid the first COVID-19 lockdown. International Journal of Psychology. First published: 03 March 2021 https:/doi.org/10.1002/ijop.12750
– Kalaitzaki, A. & Rovithis, M. (2021). Secondary traumatic stress and vicarious posttraumatic growth in healthcare workers during the first COVID-19 lockdown in Greece: The role of resilience and coping strategies. Psychiatrike = Psychiatriki, 32(1), 19-25. https://doi.org/10.22365/jpsych.2021.001
Kateri, E., Kalaitzaki, A., Karademas, E.V. (2021). The role of self-esteem and anxiety in depression of Albanian and Indian immigrants in Greece. Psychiatrike = Psychiatriki, 32(1), 26–33 https://doi.org/10.22365/jpsych.2021.002 [SCOPUS CiteScore 2019 = 1.0]
Koukouli, S., & Kalaitzaki, A.E. (2021). Recollections of maternal and paternal punitive discipline in childhood and violent attitudes and behaviors in adulthood: Pathways to violence in Greece through a mediation process. Violence & Victims36(3), 381-400 https://doi.org/10.1891/VV-D-19-00005
Koukouli, S., Kalaitzaki, A.E., Panagiotakis, S., Markakis, G., Werner, P., & Tziraki, Ch. (2022). Factors associated with the perception of services by dementia informal caregivers in Greece: the role of familism. Aging and Mental Health, 26(2), 305-313. https:/doi.org/10.1080/13607863.2020.1857694
– Kalaitzaki, A., Tamiolaki, A., & Tsouvelas, G. (2021). From secondary traumatic stress to vicarious posttraumatic growth amid COVID-19 lockdown in Greece: the role of health care workers’ coping strategies. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 14(2), 273-280.   https://doi.org/10.1037/tra0001078
– Kalaitzaki, A., Koukouli, S., Foukaki, M.-E., & Tziraki, Ch. (2021). Dementia family carers’ quality of life and their perceptions about care-receivers’ dementia symptoms: the role of psychological resilience. Journal of Aging and Health. First Published October 19, 2021.  https://doi.org/10.1177/08982643211050206.
Moudatsou M, Stavropoulou A, Alegakis A, Philalithis A, Koukouli S. (2021). Self-Reported Assessment of Empathy and Its Variations in a Sample of Greek Social Workers. Healthcare (Δημοσίευση: 9, 219. https://doi.org/10.3390/healthcare9020219 / 2021).
Moudatsou M, Koukouli S, Palioka E, Pattakou G, Teleme P, Fasoi G, Kaba E, Stavropoulou A. (2021). Caring for Patients with Psychosis: Mental Health Professionals’ Views on Informal Caregivers’ Needs. International Journal of Environmental Research and Public Health. (Δημοσίευση: 18, 2964. https://doi.org/10.3390/ ijerph18062964 / 2021).
– Vardaramaton F, Tsesmeli A, Koukouli S, Rovithis M, Moudatsou M, Stavropoulou A. (2021). Exploring women’s experience after breast cancer diagnosis. A qualitative study. Perioperative Nursing (Προεγχειρητική Νοσηλευτική: 10 (2) 193- 207.
Μουδάτσου Μ, Σταυροπούλου Α, Κουκούλη Σ. (2021).Όταν η φροντίδα των ‘σημαντικών άλλων’ γίνεται υποχρέωση ζωής: Μια μελέτη περίπτωσης. ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ. 58: 48-59.
Rovithis M, Koukouli S, Fouskis A, Giannakaki I, Giakoumaki K, Linardakis M, Moudatsou M, Stavropoulou A. (2021). Empathy and mobile phone dependence in nursing: A cross-sectional study in a public hospital of the island of Crete, Greece. Healthcare: 9, 975. https://doi.org/10.3390.
Kalaitzaki, A.E., Pattakou-Parasyri, V., & Foukaki, M.-E. (2020). Depression, negative relating with the oldest child and the mediating role of resilience in community elders’ psychological well-being: A pilot study in Greece. Psychogeriatrics, 20(1), 70-78. https:/doi.org/10.1111/psyg.12461
Kalaitzaki, A.E.Mavrogiannaki, S., & Makrigiannakis, A. (2020). A prospective, cross-sectional study of the protective and risk psychological factors of successful in-vitro fertilisation outcome: preliminary results in a Greek sample. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 40(3), 382-387. https:/doi.org/10.1080/01443615.2019.1631766
Tamiolaki, A. & Kalaitzaki, A.E. (2020). “That which does not kill us, makes us stronger”: COVID-19 and Posttraumatic Growth. Psychiatry Research, 289, 113044, 2020, https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113044
– Kalaitzaki, A.E., Tamiolaki, A. & Rovithis, M. (2020). The healthcare professionals amidst COVID-19 pandemic: A perspective of resilience and posttraumatic growth. Asian Journal of Psychiatry, 52, 102171.  https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102172
Moudatsou, M., Vouyiouka, P., Karagianni – Hatziskou, E., Koukouli, S., Stavropoulou, A. (2020). The association between social capital and cervical cancer prevention in a sample of female university students. A research protocol. Perioperative Nursin 9(2), 117–125. http://doi.org/10.5281/zenodo.4011274 / 2020.
Moudatsou, M, Stavropoulou A, Philalithis A, Koukouli, S. (2020). The Role of Empathy in Health and Social Care Professionals. Healthcare, 8, 26 doi:10.3390/healthcare8010026 /2020).
– Σμυρνάκη, Μ. & Μουδάτσου, Μ. (2019). Η ενδοοικογενειακή βία ως αιτιολογικός παράγοντας και συνέπεια της εξάρτησης. ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ,33, 49-62.
– Kalaitzaki, A.E. (2019). The pathway from family violence to dating violence in college students’ relationships: A multivariate model. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma28(2), 1-21. https:/doi.org/10.1080/10926771.2018.1515137
Werner, P., Kalaitzaki, A.E., Spitzer, N., Raviv-Turgeman, L., Koukouli, S., & Tziraki, Ch. (2019). Stigmatic beliefs towards a person with dementia: comparting Israeli and Greek college students. International Psychogeriatrics, 31(10), 1393-1401. https:/doi.org/10.1017/S104161021900070X
 Meramveliotakis Ι.Kalaitzaki, A.E. (2019). Mobbing at the workplace and its relation to employees’ quality of working life and overall life: A qualitative study in Greece. Journal of Psychology & Psychotherapy Research6, 1-9.
Tsouvelas, G., Kalaitzaki, A., & Vakirtzis, A. (2018). Nonindependent mate choice: the first study with real-life couples in a Greek sample. Dialogues in Clinical Neuroscience and Mental Health, 1(2), 22-30. https:/doi.org/10.26386/obrela.v1i2.44.
– Kalaitzaki, A.E. (2017). Cyberstalking victimization and perpetration among Greek college students (Chapter 15). In M. F. Wright (Ed.). Identity, Sexuality, and Relationships among Emerging Adults in the Digital Age. IGI Global.
– Evridiki Kaba, Martha Kelesi, Georgia Fasoi, Fotoula Babatsikou, George Katsimigas, Areti Stavropoulou “Price to Pay for Being Alive”: Coping with the Post-Operative Demands in Heart Transplantation. Global Journal of Health Science; Vol. 9, No. 3; 2017, 227-236 doi:10.5539/gjhs.v9n3p227.
– Aikaterini Deligianni, Maria Kyriakidou, Evridiki Kaba, Martha Kelesi, Michael Rovithis, Georgia Fasoi, Nikolaos Rikos, Areti Stavropoulou “Empathy Equals Match”: The Meaning of Empathy as It Is Perceived by Greek Nurse Students-A Qualitative Study. Global Journal of Health Science; Vol. 9, No. 1; 2017, 171-180. doi:10.5539/gjhs.v9n1p171.
– Birtchnell, J., Newberry, M., & Kalaitzaki, A. (Eds) (2016). Relating Theory: Further Developments. London: Palgrave.
Anastasia Markaki, Emmanuel Psylinakis, Aspasia Spyridaki. Adiponectin and End Stage Renal Disease. Hormones, 2016;15(3):345-354.
Anastasia Markaki, Emmanuel Psylinakis, Petros Dimitropoulakis, Aristides Paraskevopoulos, Aspasia Spyridaki, Aikaterini Charonitaki, Georgios A. Fragkiadakis. Nutritional status of hemodialysis patients: a single-center study. Nutrition and Metabolic Insights, 2016 (submitted).
Anastasia Markaki, Maria G. Grammatikopoulou, Maria Venihaki, John Kyriazis, Kostas Perakis, Kostas Stylianou. Associations of Adiponectin and Leptin levels with Protein-Energy Wasting, in End Stage Renal Disease Patients. Endocrinilogia y Nutricion, 2016;63:449-57.
– Deligianni, A., Kyriakidou, M., Kaba, E., Kelesi, M., Rovithis, M., Fasoi, G., & Stavropoulou, A. (2016). “Empathy Equals Match”: The Meaning of Empathy as It Is Perceived by Greek Nurse Students-A Qualitative Study. Global Journal of Health Science, 9(1), 171.
Rovithis, M., Linardakis, M., Rikos, N., Merkouris, A., Patiraki, E., & Philalithis, A. (2016). Organizational Culture among Nurses Working in the Public Health Sector on the Island of Crete-Greece. Health Science Journal, 10(2): 1- 11.
Rovithis, M., Linardakis, M., Merkouris, A., & Philalithis, A. (2016). Organizational culture of physicians on the island of Crete. ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE, 33(2), 207-216.
Σταυροπούλου Αρετή, Κελέση Μάρθα, Ροβίθης Μιχαήλ, Βασιλόπουλος Γεώργιος (2016). Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης. To Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (Π.Ε.Γ.Α.) «Πρακτική Βασισμένη Σε Ενδείξεις Στη Νοσηλευτική». Το Βήμα του Ασκληπιού, 15 (3): 1-12. ISSN 2241-6005.
Ροβίθης Μ. (2016). Εθελοντισμός και Nοσηλευτική αλληλένδετες έννοιες και αξίες. Υγεία και Έρευνα. 2 (1): 1- 4. Άρθρο σύνταξης. ISSN 2459-3192.
Kalaitzaki, A.E., Birtchnell, J. Hammond, S., & De Jong, C. (2015). The shortened Person’s Relating to Others Questionnaire (PROQ3): Comparison of the Internet-administered format with the standard-written one across four national samples. Psychological Assessment, 27(2), 513-523.
– Αραμπατζής, Α. Κοϊνης, Α., & Καλαϊτζάκη, Α. (2015). Επίδραση μίας κινηματογραφικής ταινίας στην αλλαγή των στάσεων απέναντι στη σχιζοφρένεια. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, 7(2), 65-75.
– Γκούσκου Κ, Μαρκάκη Α, Θεοδοσίου Θ, Ηλιόπουλος Α. Γενετική προδιάθεση για παιδική παχυσαρκία και εξατομικευμένη διατροφική παρέμβαση. Παιδιατρική 2015;78 (2):166-174.
Μαρκάκη Αναστασία, Κυριαζής Ιωάννης. Εκτίμηση θρεπτικής κατάστασης ασθενών με τελικού σταδίου χρόνια νεφρική νόσο. Ελληνική Νεφρολογία 2015;27(2):153-170.
Rovithis Michael, Stavropoulou Areti, Katsigaraki Nektaria, Sotiropoulos Michael, Sfigkaki Despoina, Linardakis Manolis, Rikos Nikolaos. Evaluation of intuition levels in nursing staff. Health Science Journal 2015.
– Peleki Theodosia, Resmpitha Zoe, Mavraki Anastasia, Linardaki Manolis, Rikos Nikolaos, Rovithis Michael. Assessment of patients and nurses’ opinions on the bidirectional communication during hospitalization: a descriptive study. Patients and nurses’ opinions on the bidirectional communication. Health Science Journal 2015.
Rovithis, M., Stavropoulou, A., Katsigaraki, N., Sotiropoulos, M., Sfigkaki, D., Linardakis, M., & Rikos, N. (2015). Evaluation of Intuition Levels in Nursing Staff. Health Science Journal, 9(3): 1-7.
– Peleki, T., Resmpitha, Z., Mavraki, A., Linardaki, M., Rikos, N., & Rovithis, M. (2015). Assessment of Patients and Nurses? Opinions on the Bidirectional Communication During Hospitalization: A Descriptive Study. Health Science Journal, 9,(3): 1-7.
– Biley F, Perret S, Stavropoulou A, Stroubouki T. (2015) “The Process of Adapting to Life with HIV in Greece: A European Research Project”. Health Science Journal Vol. 9 No. 1:8 1-6.

Τα μέλη του εργαστηρίου QoLab από την ίδρυσή του (Νοέμβριος 2015) έως σήμερα…

..Έχουν γράψει κεφάλαια σε βιβλία:

Kalaitzaki, A. (2022). Cyberstalking victimization and perpetration among young adults: prevalence and correlates. In Mehdi Khosrow-Pour t (Ed.), Research Anthology on Combating Cyber-Aggression and Online Negativity (3 Volumes) (pp. 1371-1387). Hershey, PA: IGI Global. doi: 10.4018/978-1-6684-5594-4.
Kalaitzaki, A. (2020). Cyberstalking victimization and perpetration among young adults: prevalence and correlates. In M. Wright (Ed.), Recent Advances in Digital Media Impacts on Identity, Sexuality, and Relationships (pp. 22-38). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-1063-6.ch002
– Καλαϊτζάκη, Α.Ε. (2019). Η διαχείριση του θανάτου, του θρήνου και του πένθους (Κεφ. 47). Στο: Ο. Γκοβίνα & Θ. Κωνσταντινίδης (Επιμ.), Βασικές Αρχές Ογκολογικής Νοσηλευτικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας: Από τη θεωρητική προσέγγιση στην κλινική φροντίδα (σελ. 811-826). Κύπρος: Broken Hill Publishers.
Kalaitzaki, A. (2017). Cyberstalking victimization and perpetration among Greek college students. In M. Wright (Ed.), Identity, Sexuality, and Relationships among Emerging Adults in the Digital Age (pp. 247-261). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-1856-3.ch015.
Kalaitzaki, A.E. & Birtchnell, J. (2016). The Person’s Relating to Others Questionnaire (PROQ). In J. Birtchnell, M. Newberry, & A. E. Kalaitzaki (Eds.), Relating Theory: Clinical and Forensic Applications (pp. 27-36).  London: Palgrave Macmillan.
Kalaitzaki, A.E. & Birtchnell, J. (2016). The Couple’s Relating to Each Other Questionnaire (CREOQ): A measure of negative interrelating. In J. Birtchnell, M. Newberry, & A. E. Kalaitzaki (Eds.), Relating Theory: Clinical and Forensic Applications (pp. 53-66). London: Palgrave Macmillan.
Kalaitzaki, A.E. (2016). A measure of interrelating between young adults and their parents. In J. Birtchnell, M. Newberry, & A. E. Kalaitzaki (Eds.), Relating Theory: Clinical and Forensic Applications (pp. 81-96). Palgrave Macmillan.
Kalaitzaki, A.E., Newberry, M., & Birtchnell, J. (2016). The Person’s Relating Interview (PRI) and the Observation of Relating Behaviour (ORB) (pp. 111-122). In J. Birtchnell, M. Newberry, & A. E. Kalaitzaki (Eds.). Relating Theory: Clinical and Forensic Applications. London: Palgrave Macmillan.
Kalaitzaki, A.E. & Hammond, S. (2016). The Person’s Positive Relating to Other’s Questionnaire: a new relating instrument grounded on Positive Psychology. In J. Birtchnell, M. Newberry, & A. E. Kalaitzaki (Eds.), Relating Theory: Clinical and Forensic Applications (pp. 137-149). London: Palgrave Macmillan.
Kalaitzaki, A.E. & Birtchnell, J. (2016). Negative relating and psychotherapy. In J. Birtchnell, M. Newberry, & A. E. Kalaitzaki (Eds.), Relating Theory: Clinical and Forensic Applications (pp. 161-174). London: Palgrave Macmillan.
Kalaitzaki, A.E. (2016). Changes in interrelating over the course of psychotherapy. (pp. 217-226). In J. Birtchnell, M. Newberry, & A. E. Kalaitzaki (Eds.). Relating Theory: Clinical and Forensic Applications. London: Palgrave Macmillan. 
Kalaitzaki, A.E., Newberry, M., & Birtchnell, J. (2016). Further directions for research in relating theory (pp. 325-340). In J. Birtchnell, M. Newberry, & A. E. Kalaitzaki (Eds.). Relating Theory: Clinical and Forensic Applications. London: Palgrave Macmillan.

… Είναι συν-συγγραφείς σε βιβλία:

– Birtchnell, J., Newberry, M., & Kalairzaki, A. (Eds) (2016). Relating Theory: Clinical and Forensic Applications. London: Palgrave Macmillan.

…Έχουν ασχοληθεί με την επιστημονική επιμέλεια βιβλίων:

Hooley, J.M., Butcher, J. N., Nock, M. K., & Mineka, S. (2021). Ψυχοπαθολογία. (17η αμερικανική-1η ελληνική έκδοση (Abnormal Psychology, 17e). Επιστ. επιμέλεια Μ. Γεωργιάδη, Α. Καλαϊτζάκη, Β. Κανελλοπούλου, Α. Κούτρα, Β. Σιαφάκα). Εκδόσεις Utopia (ISBN: 978-618-5173-48-7 / Κωδικός ΕΥΔΌΞΟΥ: 86200233).
Επιστημονική επιμέλεια των ακόλουθων κεφαλαίων:
Κεφ. 1. Ψυχοπαθολογία: επισκόπηση και ερευνητικές προσεγγίσεις
Κεφ. 4. Κλινική αξιολόγηση και διάγνωση
Κεφ. 12. Σεξουαλικές Παραλλαγές, Σεξουαλική Κακοποίηση και Σεξουαλικές Δυσλειτουργίες
Κεφ. 14. Νευρογνωστικές διαταραχές
Birtchnell, J., Newberry, M., & Kalaitzaki, A. (Eds) (2021). Η θεωρία των τύπων του σχετίζεσθαι: Κλινικές και δικαστικές εφαρμογές. (Επιστ. επιμέλεια Α. Καλαϊτζάκη). Εκδόσεις Gutenberg.
– Kring A. M., Davison, G., Neale, J.M., Johnson, S.L., (2022). Ψυχοπαθολογία (Επιστ. επιμέλεια: Π. Ρούσση, Ε. Αυδή, & Α.Ε. Καλαϊτζάκη). Αθήνα. Gutenberg.

…και δημοσιεύει άρθρα στον τύπο:

Καλαϊτζάκη, Α. (2021). Έρευνα: Οι επιπτώσεις των lockdown στην ψυχική υγεία των Ελλήνων. Καθημερινή. Διαθέσιμο εδώ: 
https://www.kathimerini.gr/society/561408616/ereyna-oi-epiptoseis-ton-lockdown-stin-psychiki-ygeia-ton-ellinon/
Καλαϊτζάκη, Α. (2020). Η άλλη “όψη” του κορωνοϊού μέσα από έρευνα του ΕΛΜΕΠΑ. Χανιώτικα Νέα. Διαθέσιμο εδώ: 
http://www.haniotika-nea.gr/i-alli-quot-opsi-quot-toy-koronoioy-mesa-apo-ereyna-toy-elmepa/
Καλαϊτζάκη, Α. & Ροβίθης, Μ. (2020). Κορωνοϊός και ψυχική υγεία. Χανιώτικα Νέα. Διαθέσιμο εδώ: 
http://www.haniotika-nea.gr/koronoios-kai-psychiki-ygeia/  
Καλαϊτζάκη, Α. (2019). «Από το άγχος και τη στεναχώρια… στις αγχώδεις διαταραχές και την κατάθλιψη!». Ρεθυμνιώτικα Νέα. Διαθέσιμο εδώ: 
http://www.rethnea.gr/article.aspx?id=58797&fbclid=IwAR1t1rIcikOXcSjaPlSWvsYFbRTNxdPpiagQl0RHWK5n0vrDvwuo30MxtGI